Skip to content

olearning.siam.edu

127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร (2558) Print E-mail
(Read : 1302 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อำพรรณ  ชัยกุลเสรีวัฒน์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

Introduction

alt

alt

alt

2

Important fungi

 alt  alt  alt
3

Important bacteria

 alt  alt  alt
4

Food contamination

 alt  alt  alt
5

Food Preservation

 alt  alt  alt
6

Cool Drying

 alt  alt  alt
7

Chemical Radiation

 alt  alt  alt
8

Meat fish

 alt  alt  alt
9

Egg Milk

 alt  alt  alt
10

Vegetable Canning

 alt  alt  alt
11

Fermentation

 alt  alt  alt
12

Enzyme

 alt  alt  alt
13

Food poisoning

 alt  alt  alt
14

Sanitation

 alt  alt  alt
15

Examination microorganism

 alt  alt  alt