Skip to content

olearning.siam.edu

127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2 (2558) Print E-mail
(Read : 1349 times)

 

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน : ดร.ณฐมล จินดาพรรณ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

แนะนำรายละเอียดของรายวิชา
(Introduction)

alt

 

 

2

การอบแห้ง (ตอนที่ 1)

 alt  alt  alt
3

การทำแห้ง (ตอนที่ 2)

 alt  alt  alt
4

การแช่เย็น

 alt  alt  alt
5

การแช่แข็ง

 alt  alt  alt
6

การทำให้เข้มข้น

 alt  alt  alt
7

การใช้ไมโครเวฟและอินฟราเรด

 alt  alt  alt

 

9

การฉายรังสี

 alt  alt  alt
10

การเอ็กทรูชัน

 alt  alt  alt
11

การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ตอนที่ 1)

 alt  alt  alt
12

การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ตอนที่ 2)

 alt  alt  alt
13

การใช้ความดันสูงและกระแสไฟฟ้า

 alt  alt  alt
14

การบรรจุหีบห่ออาหาร (ตอนที่ 1)

 alt  alt  alt
15

การบรรจุหีบห่ออาหาร (ตอนที่ 2)

 alt  alt  alt
16

การบรรจุและปิดผนึก

 alt  alt