Skip to content

olearning.siam.edu

127-432 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร (2558) Print E-mail
(Read : 1491 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  อาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และอาจารย์สมภพ  อยู่เอ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

ขอบเขตของการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

alt

alt

alt

2

อันตรายของการปนเปื้อนในอาหาร (Food Safety Hazard)

 alt  alt  alt
3

จุลินทรีย์กับการสุขาภิบาลอาหาร

 alt  alt  alt
4

หลักการทำให้สะอาดและวิธีการทาความสะอาด

 alt  alt  alt
5

การฆ่าเชื้อและความรู้เกี่ยวกับสารฆ่าเชื้อ

 alt  alt  alt
6

การวางผังและออกแบบโรงงาน
การออกแบบและสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ผลิตอาหาร
สุขาภิบาลสถานที่เก็บรักษาอาหารและโกดังสินค้า

 alt  alt  alt
7

การควบคุมแมลงและสัตว์นาโรคในอุตสาหกรรมอาหาร

 alt  alt  alt
8

sampling plan

 alt  alt  alt
9

การจัดการบุคลากร

 alt  alt  alt
10

การจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้

 alt  alt  alt
11

การกำจัดของเสียและน้ำทิ้ง

 alt  alt  alt
12

GMP

 alt  alt  alt
13

HACCP

 alt  alt  alt
14

มาตรฐานสากล ข้อกำหนด และกฎหมายด้านอาหาร

 alt  alt  alt