สาขาวิชาฟิสิกส์ Print
(Read : 7770 times)

 

1

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

2 124-118 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
3 124-116 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
4

124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

5 124-111 ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์  
6

124-112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับนักวิทยาศาสตร์

7 124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  
8

124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเก่า รหัส 53 ลงมา)

9

170-100 ฟิสิกส์ทางการพยาบาล

  
10

124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2