สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร Print
(Read : 5727 times)

1

127-432 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร

2

127-442 เทคโนโลยีของธัญพืชและผลิตภัณฑ์

3 127-222 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1

4 127-223 จุลชีววิทยาทางอาหาร

5

127-323 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1

 

6

127-445 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ประมง

7

127-449 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 

8

127-457 เทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส

 

9

127-431 โภชนศาสตร์

10

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

11

127-221 เคมีอาหาร 1

12

127-224 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร

 

13

127-324 ปฏิบัติการกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 1

 

14

127-325 กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 2